Saturday, 23 February 2013

‘ஓ‘ - வரிசையில் பழமொழிகள்

1.    ஓட்டைக் கப்பலுக்கு ஒம்போது மாலுமி
2.    ஓட்டைச் சட்டியானாலும் கொழுக்கட்டை வெந்தால் சரி
3.    ஓட்டைப் பானையை ரொப்ப முடியுமா?
4.    ஓட்டை பானையிலும் சர்க்கரை இருக்கும்.
5.    ஓட்டை மணியானாலும் ஓசை நீங்குமா?
6.    ஓடவும் மாட்டேன் பிடிக்கவும் மாட்டேன்
7.    ஓடி ஒரு கோடி தேடுவதிலும், இருந்து ஒரு காசு தேடுவது நலம்
8.    ஓடியும் கிழவிக்குப் பிறகா?

No comments:

Post a comment